<$BlogRSDUrl$>

Friday, February 27, 2004

دكتر شريعتي
خدايا،به هر كه دوست مي داري بياموز،كه عشق برتر از زندگي است و
به هر كه دوست تر مي داري بياموز، كه دوست داشتن برتر از عشق است.|

Monday, February 16, 2004

من ان ابرم كه مي ايم ز دريا*
روانم در به در صحرا به صحرا*
نشان كشتزار تشنه اي كو*
كه بارانم كه بارانم سرا پا*
|

Saturday, February 14, 2004

اسكار وايلد:
وقتي روزگار بخواهد كسي را فاسد كند،انچه را ارزو مي كند
در اختيارش مي گذارد.
|

Tuesday, February 10, 2004

===و چقدر دير مي فهميم كه،
=== زندگي همان روز هايي است كه
==== زود گذشتنش را ارزو مي كرديم.
|

Friday, February 06, 2004

انگار غم همه دنيا ريخته توي دلمٍ، اي كاش مفري بود ):
دردناكتر زماني هستش كه نمي توني به ديگرون حرفت رو بزني
همه ظاهرت رو مي بينن و از درون پر التهابت بي خبرن.
ارزو مي كنم هيچ كس ، هيچ وقت اين حس تلخ ازار دهنده
رو تجربه نكنه...
*بر من در وصل بسته مي دارد دوست
*دل را به جفا شكسته مي دارد دوست
*بگذاشتي ام، غم تو نگذاشت مرا
*حقا كه غمت از تو وفادار تر است
|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?