<$BlogRSDUrl$>

Monday, November 28, 2005

رویای شیشه ای


*** *** *** *** *** ***

وسوسه می شوم

تند می زند نفس هایم

می پرد از خواب

رویای شیشه ای من

می ایستد

نگاهم پشت پنجره

می خواند دلم

چشمان تو

می نشیند ارام بر وسعت

گونه های من

می بردم مهتاب امشب باز هم

مرا به یاد تو

ش. صالحی|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?