<$BlogRSDUrl$>

Friday, January 27, 2006

از یاد رفته

**************************************************************

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد / در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله / در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد

خونش به تیغ حسرت یا رب حلال بادا / صیدی که از کمندت ازاد رفته باشد

از آه دردناکی سازم خبر دلت را / وقتی که کوه صبرم بر باد رفته باشد

رحم آر بر اسیری کز گرد دام زلفت / با صد امید واری ناشاد رفته باشد

شادم که از رقیبان دامنکشان گذشتی / گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد

پر شور از حزین است امروز کوه و صحرا / مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد

حزین لاهیجی
|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?