<$BlogRSDUrl$>

Friday, May 05, 2006

شیراز خال رخ هفت کشور


**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ***** خداوندا نگه دار از زوالش

در روز 15 اردیبهشت ماه بار دیگر نام شیراز بر زبان جاری
میشود و نام این بزرگ شهر فرهنگی در کنار واﮊه هایی
چون طراوت ، گل ، سرزندگی ، بهار و سرانجام پایتخت
فرهنگی ایران زمین جای میگیرد

مردم شیراز اردیبهشت ماه را از آن رو گرامی می دارند و
نکو می شمرند که در این ماه ، بهار در شیراز به اوج می رسد
و شمیم گلهای بهاری کوی و برزن این شهر را پر می کند

اردیبهشت در شیراز با زاد روز شاعر سخن سرای ایران زمین
سعدی شیرازی اغاز میشود ، پایان اردیبهشت نیز با نکوداشت
نام و یاد صدرالمتالهین ، ملاصدرای شیرازی یکی دیگر از فلاسفه
شهیر ایران همراه است ، میانه این دو رخداد نیکو روز شیراز نام دارد

روز شیراز ، روز تجلی ارزشهای فرهنگی و معنوی بر دوستان
و همشهریان عزیز مبارک باد|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?